O firmie Kontakt Oferta produkcji Biurowe powierzchnie do wynajęcia Certyfikaty Historia firmy
2024-07-13, 06:42

OMIG S.A.
info[at]omig.com.pl

Centrala  22 841 00 31
czynna w godz 7-15

Sekretariat

telefony   22 841 04 86
              22 841 05 41
Fax:       22 841 51 31

Pełne informacje kontaktowe
znajdą Państwo na stronie
Kontakt

 

Komunikacja z akcjonariuszami

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OMIG S.A.
W dniu 07.05.2024r. Zarząd Spółki Akcyjnej OMIG w Warszawie ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000121247 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 12.06.2024r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółki.

Porządek obrad:
1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.
3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023.
5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
7. Dokonanie podziału zysku za 2023 r.
8. Powołanie członków Zarządu na kolejną kadencję. 

Zarząd Spółki
Karolina Kaszczyńska
Edyta Popławska-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OMIG S.A.

W dniu 28.04.2023r. Zarząd Spółki Akcyjnej OMIG w Warszawie ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy,

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000121247 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 14.06.2023r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółki.

 Porządek obrad:
1.     Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022.
3.     Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
4.     Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022.
5.     Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
6.     Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
7.     Dokonanie podziału zysku za 2022 r.
8.     Zmiana wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.


Zarząd Spółki
Karolina Kaszczyńska
Edyta Popławska
Grzegorz Zawada-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OMIG S.A. 

W dniu 18.05.2022r. Zarząd Spółki Akcyjnej "OMIG" w Warszawie ul. Stępińska 22/30, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000121247 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 23.06.2022r. o godz. 12.30 w siedzibie Spółki.

Na Zgromadzeniu zachowane zostaną wszystkie zalecane środki ostrożności oraz odległości.
Prosimy o przybycie w maskach a także z zachowaniem innych wymogów w razie ich wprowadzenia. 

Porządek obrad:

  1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  2. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
  3. Złożenie sprawozdania przez Radę Nadzorczą.
  4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
  5. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
  6. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.
  7. Dokonanie podziału zysku za 2021 r.
  8. Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Zarząd Spółki
Karolina Kaszczyńska
Edyta Popławska
Grzegorz Zawada

-------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------

Zarząd OMIG Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Stępińska 22/30, 00-739 Warszawa, w dniach roboczych w godzinach 12.00 - 14.00.

tel. 22 841 00 31
e-mail: info[at]omig.com.pl

-------------------------------------------------------------

OMIIG SA z siedzibą przy ul. Stępińska 22/30 w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000121247 , NIP:521-008-90-61, REGON 008051238.Copyright 2008 OMIG.pl